....... มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม........
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ปฏิทินวันนี้
 

       

พ.ศ. 2519
ได้โอนโรงเรียนให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ      แม่สะเรียง โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเสาหิน มีนักเรียนเรียนรวม 18  คน และต่อมาในปี พ.ศ. 2521 
โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนหลักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี  พ.ศ. 2521 มีนักเรียนเรียนรวม  24 คน เป็นนักเรียนชาวเขาเผ่าไทยใหญ่ทั้งหมด  มีครูทำการสอน 1 คน โดยทำการสอนในโรงเรือนที่ชาวบ้านสร้างให้ชั่วคราวหลังคามุงด้วยใบตองที่หาได้   ในท้องถิ่น 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนบ้านสล่าเจียงตองได้รับบรรจุและแต่งตั้งครูใหญ่คนแรก ได้แก่     นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน และได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปจ. มส.1/2529  จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ. 2531
โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม 1 ที่นั่ง จำนวน  1 หลัง และ บ้านพักนักการภารโรงจำนวน  1  หลัง  ในปีนี้ได้รับบรรจุนักการภารโรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 1  อัตราได้แก่นายถนอม  ปัญญา
พ.ศ. 2533
  มีครูทำการสอนรวม 2 คน ครูใหญ่ 1  คนได้แก่นายทิชากร  กองสิงห์ ตำแหน่งครูใหญ่ระดับ 5  รวมมีครู 3 คน  มีนักเรียนเรียนรวม  49 คน  ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2536
  โดยนายประสิทธิ์  ธิวงษา  ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทนตำแห่งที่ว่างลง และนายวิจิตร  ภูมิคอนสาร  ตำแหน่งอาจารย์ 1  ระดับ 3        ได้เป็นผู้ริเริ่มนำนักเรียนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกินกว่า 3  กิโลเมตร เข้ามาพักประจำที่โรงเรียน          ในรูปแบบนักเรียนพักนอน ซึ่งได้แก่ หย่อมบ้านในเขตพื้นที่ตำบลเสาหิน ได้แก่ บ้านขุนสอง บ้านห้วยมะโป่ บ้านวาทู และบ้านหม่อจีโพ  เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนตามวัย         ที่เหมาะสม  ในขณะนั้นมีนักเรียนเรียนรวม  72  คน  และในจำนวนนี้มีนักเรียนพักนอนเพียง  8  คน 
พ.ศ. 2537
มีครูทำการสอน  3 คน มีครูใหญ่ 1 อัตราได้แก่ นายเพิ่ม  กองลี ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ 5         เปิดทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( เปิดสอนสองช่วงชั้น ) มีนักเรียนเรียน      รวม  78 คน และในปลายปีเดียวกันนายเพิ่ม  กองลีได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่ สปอ.ขุนยวม
ในวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2539  ได้รับบรรจุและแต่งตั้งครูใหญ่คนต่อมา  ได้แก่          นางสาวสุพิทยา  เตมียกะลิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ 5  มีครูทำการสอน 3 คน ได้แก่นางอำพร  กวงคำ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 นางนงนุช  สุทธิพันธุ์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3  และนายนิทัศน์  แดงคำมา ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3  มีนักเรียนเรียนรวม  98 คน  และในจำนวนนี้มีนักเรียนพักประจำอยู่ที่โรงเรียนจำนวน 12 คน (บ้านห้วยมะโป่ บ้านวาทู บ้านหม่อจีโพ)โดยทางโรงเรียนจัดที่พักให้และบริการอาหารทั้ง 3 มื้อ แบบให้เปล่า

 

 
 
   
     
           
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส. เขต ๒