....... มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม........
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ปฏิทินวันนี้
 

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลเสาหิน  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน          เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนชาวเขาเผ่าไทยใหญ่และกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในท้องที่ทุรกันดารและห่างไกล             การคมนาคมไม่สะดวกทุกฤดูกาล เป็นโรงเรียนในพื้นที่ตะเข็บชายแดน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 แต่เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดของโรงเรียน ต.ช.ด.บำรุงที่ 6 แรกเริ่มมีนักเรียนเพียง 6  คน ทำการสอนเพียงหนึ่งห้องเรียน คือ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยครู ตชด.ประจำการสอน 1 คนตลอดเดือน ทำการสอนในโรงควายเล็กๆ บนพื้นที่ของชาวบ้านที่บริจาคให้กับทางโรงเรียน

 
 

 

 
 
   
       
           
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส. เขต ๒