....... มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม........
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ปฏิทินวันนี้
 

   

         เป้าหมายของสถานศึกษา

 • นักเรียนได้เรียนรู้จริงเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้
  มีความสามารถคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบ  คิดไตร่ตรอง มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์
 • นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 • นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา
  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้


 

 

 
 
     
         
         
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส. เขต ๒