....... มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม........
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
ปฏิทินวันนี้
 
 
   
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2558
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
15
8
23
รวมนักเรียนชั้น
ก่อนประถมศึกษา
15
8
23
ประถมศึกษาปีที่ 1
11
14
25
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
6
15
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6
6
12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7
6
13
รวมทั้งโรงเรียน
70
63
133
 
   
   
   

 

 
   
 
 
 
 
 
           
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส. เขต ๒