....... มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม........
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน 
ปฏิทินวันนี้
 

      ปรัชญา
สามัคคี  มีวินัย   ใฝ่ศึกษา  พัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการ    สู่การเรียนรู้  เน้นคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

เป้าประสงค์
1. นักเรียนได้เรียนรู้จริงเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบ           คิดไตร่ตรอง  มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้

จุดเน้นการดำเนินงาน
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการสู่การเรียนรู้ เน้นคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญา
  เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
 2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
  สถานศึกษาเต็มตามศักยภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีมารยาทเรียบร้อย
10. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะของผู้เรียน

 • ความสามารถในการสื่อสาร
 • ความสามารถในการคิด
 • ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 • ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยี
 • ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน


 

 
 
   
     
         
         
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.มส. เขต ๒